Administrar

Trabajadores Ibtres |

COMUNICAT DE PREMSA DE LA PLATAFORMA DEL SECTOR AUDIOVISUAL RESPECTE A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE L’ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

ib3treballadors | 01 Abril, 2010 08:22 | del.icio.us latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com technorati.com

 

 

 

 

 

 

 

 Amb motiu de la creació de l’avantprojecte de llei que regularà l’EPRTVIB, i

que té com a objecte principal definir el model organitzatiu i de gestió del

servei públic de comunicació audiovisual de les Illes Balears, els

representants dels col·lectius més rellevants del sector audiovisual de les

Illes Balears ens hem reunit i hem decidit constituir una plataforma per

defensar conjuntament i mitjançant un discurs compartit i unànime, els

interessos del sector audiovisual en totes les àrees i implicats.

De la reunió del 24 de març de 2010 s’extreuen els següents punts:


1.- DE LA VALORACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'IB3

a) Respecte de l'aprovació de la llei, concloem que s'ha torbat molt, i que el

més lògic hauria estat aprovar, primer, la Llei de l'Audiovisual i crear el

Consell Audiovisual, abans d'afrontar la Llei de l'Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB).

b) Respecte de les línies generals de l'avantprojecte, concloem que la llei

parla de la independència política i professional d'IB3, la

transparència de la gestió, i l'estabilitat del sector, però no està

dotada de mecanismes que puguin garantir-ho.

c) Respecte dels aspectes concrets de l'avantprojecte, concloem que no

existeixen, és a dir, que es tracta d'un text obert a la interpretació, mancat

de concreció en mesures explícites ni en prioritats, el que significa deixar-ho

tot tal com està.


2.- DE LES ESMENES QUE PROPOSAM RECOLLI LA LLEI DE L’EPRTVIB

a) En relació amb la independència d'IB3:

a-1) L'elecció, per part de 2/3 del Parlament, del nou director

general de l'EPRTVIB no garanteix un consens parlamentari, ja que passats

4 mesos la llei permetrà elegir un director general per una majoria absoluta

i tendrem el mateix director de consens com fins ara. No consideram que

els nostres dirigents polítics tenguin la voluntat política d'arribar a un

consens per elegir un director general de l'Ens, ja que fins ara IB3 ha estat

una eina electoralista.

a-2) Els requisits que l'avantprojecte exigeix a l'hipotètic director

general no en garanteixen la independència política ni professional.

a-3) Els nombrosos òrgans de control que l'avantprojecte

estableix no són més que un reflex de la correlació de forces

parlamentàries, destinats a controlar els interessos partidistes, i no a

assegurar la independència política i professional de l'Ens. Bastaria amb un

sòl òrgan de control que fos professional i independent dels partits polítics, i

això evitaria doblar càrrecs executius polítics. El control polític de l'Ens és

suficient amb el control parlamentari i del Consell d'Administració d'IB3.

a-4) El període de 6 anys de gestió de la direcció elegida, que

estableix l'avantprojecte no significa la seva independència. Cada tres

legislatures coincidiria l'elecció de la direcció d'IB3 amb l'investidura d'un

Govern. Bastaria que el període de gestió fos de 4 anys, alternatius a les

eleccions autonòmiques.

b) Trobam, així mateix, que la llei hauria de desenvolupar i dotar de

contingut la Radiotelevisió Pública de les Illes Balears, així com establir un

canvi de model per assumir el compromís amb la societat balear, en els

següents punts:

b-1) Donar estabilitat a les productores de les Illes Balears

mitjançant articles que n'estableixin el percentatge de participació i que

prioritzin les obres i continguts que:

i. Siguin produïts originalment en català

ii. Tenguin un 51% dels responsables artístics, tècnics i de

continguts residents al territori de les Illes Balears

A més a més, aquestes obres haurien de complir alguna de les condicions

següents:

i. Ésser produïdes per un productor, o més, establert a les

Illes Balears

ii. Tenir una producció supervisada i controlada per un

productor, o més d’un, establert a les Illes Balears

iii. Finançar-ne els cost total de producció mitjançant la

contribució majoritària de productors establerts a les Illes

Balears, en supòsits de coproducció, sempre que aquesta

no estigui controlada per un o més productors establerts

fora de les Illes Balears.

b-2) Per tal que el subapartat e) del punt 1 de l'article 2 del títol 1

de l'avantprojecte (difondre i promoure la llengua pròpia) es pugui complir,

l'Ens públic s'ha de comprometre a:

i. Internalitzar i crear un servei lingüístic propi que

estableixi un model de llengua propi correcte, adequat i

coherent, no només per als informatius, sinó per a tota

la graella de programació pròpia o externalitzada a les

diferents productores (doblatges, ficció, documentals,

publicitat, magazins, etc.).

ii. Garantir que el servei lingüístic no només sigui de

caràcter consultiu, sinó que el seu criteri sigui

determinant i vinculant a priori en totes les produccions.

iii. Possibilitar que la feina d'aquest servei lingüístic es

concreti en la correcció a priori dels programes i, a

posteriori, en un seguiment per tal de garantir-ne el

millor resultat. Així mateix, el servei haurà de proveir les

eines i els recursos lingüístics necessaris.

iv. Garantir la qualitat lingüística, amb un model de llengua

que fixarà la UIB, màxima autoritat competent en la

matèria, en consens amb el servei lingüístic,

independentment dels canvis en la direcció de l'Ens.

v. Assegurar l'estabilitat del servei per tal de garantir-ne la

continuïtat i especialització, i obrir un concurs públic per

cobrir-ne les places.

b-3) Garantir la inversió d’un 5% del pressupost per al

manteniment de la indústria cinematogràfica de les Illes Balears.

b-4) Garantir el doblatge als professionals de les Illes Balears per

tal que es faci servir la llengua pròpia del territori.

b-5) Referent a l’article 35 de règim de personal de l’avantprojecte

de llei de l’EPRTVIB:

i. Concretar que tot el personal necessari per a

desenvolupar els Serveis Informatius i la continuïtat de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i de les

empreses filials prestadores sigui contractat directament

per l’Ens o les empreses filials prestadores.

ii. Contractar el personal de l’Ens Públic de Radiotelevisió de

les Illes Balears i de les empreses filials prestadores amb

caràcter fix només s’ha de poder fer per mitjà de les

proves d’admissió que estableixin, amb l’autorització del

Consell de Govern, i respectant els principis d’igualtat,

concurrència, publicitat, mèrit i capacitat.

iii. Pertànyer al Consell Assessor de Continguts i de

Programació no ha de generar cap dret de caràcter

laboral.

b-6) S’hauria d’afegir un article respecte als comitès d’empresa:

i. Constituir els comitès d’empresa corresponents a les

diverses empreses filials, d’acord amb el que estableix la

legislació laboral.

ii. Crear un comitè entre empreses a proposta dels comitès

d’empresa.

b-7) S’ha de garantir la presència de centres territorials de l’EPRTVIB a

Menorca, Eivissa i Formentera “per al procés de normalització de la llengua

catalana i la cultura pròpia, així com una ajuda inestimable en la construcció

de la consciència col·lectiva i el sentiment de pertinència a la col·lectivitat”

Document elaborat pels sota signants,

 


APAIB                  Comitè d'Empresa SBT

 

        SPIB                     Treballadors SALOM AUDIO Y VÍDEO

ACIB                     Departament Lingüístic IB3- UIB

AAAPIB                Treballadors d'IB3 Ràdio


Segueix versió en espanyol

COMUNICADO DE PRENSA DE LA PLATAFORMA DEL SECTOR AUDIOVISUAL RESPECTO ANTEPROYECTO DE LEY DEL ENTE PÚBLICO DE RADIOTELEVISIÓN DE LAS ILLES BALEARS

Con motivo de la creación del anteproyecto de ley que regulará el EPRTVIB, y

 

que tiene por objeto principal definir el modelo organizativo y de gestión del

 

servicio público de comunicación audiovisual de las Islas Baleares, los

 

representantes de los colectivos más relevantes del sector audiovisual de las

 

Illes Balears nos hemos reunido y hemos decidido constituir una plataforma para

 

defender conjuntamente y mediante un discurso compartido y unánime, los

 

intereses del sector audiovisual en todas las áreas e implicados.

 

De la reunión del 24 de marzo de 2010 se extraen los siguientes puntos:

1 .- DE LA VALORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE IB3

a) Respecto de la aprobación de la ley, concluimos que se ha turbado mucho, y que el

 

más lógico hubiera sido aprobar, primero, la Ley del Audiovisual y crear

 

Consejo Audiovisual, antes de afrontar la Ley del Ente Público de

 

Radiotelevisión de las Illes Balears (EPRTVIB).

b) Respecto de las líneas generales del anteproyecto, concluimos que la ley

 

habla de la independencia política y profesional de IB3, la

 

transparencia de la gestión, y la estabilidad del sector, pero no está

 

dotada de mecanismos que puedan garantizarlo.

 

c) Respecto de los aspectos concretos del anteproyecto, concluimos que no

 

existen, es decir, que se trata de un texto abierto a la interpretación, falto

 

de concreción en medidas explícitas ni en prioridades, lo que significa dejarlo

 

todo tal como está.

 

2 .- DE LAS ENMIENDAS QUE PROPONEMOS A LAS RECOGIDAS POR LA LEY DEL EPRTVIB

a) En relación con la independencia de IB3:

a-1) La elección, por parte de 2 / 3 del Parlamento, del nuevo director

 

general del EPRTVIB no garantiza un consenso parlamentario, ya que pasados

 

4 meses la ley permitirá elegir un director general por una mayoría absoluta

 

y tendremos el mismo director de consenso como hasta ahora. No consideramos que

 

nuestros dirigentes políticos tengan la voluntad política de llegar a un

 

consenso para elegir a un director general del Ente, ya que hasta ahora IB3 ha sido

 

una herramienta electoralista.

a-2) Los requisitos que el anteproyecto exige al hipotético director

 

general no garantizan la independencia política ni profesional.

 

a-3) Los numerosos órganos de control que el anteproyecto

 

establece no son más que un reflejo de la correlación de fuerzas

 

parlamentarias, destinados a controlar los intereses partidistas, y no a

asegurar la independencia política y profesional del Ente. Bastaría con un

 

suelo órgano de control que fuera profesional e independiente de los partidos políticos, y

 

esto evitaría duplicar cargos ejecutivos políticos. El control político del Ente es

 

suficiente con el control parlamentario y del Consejo de Administración de IB3.

a-4) El período de 6 años de gestión de la dirección elegida, que

 

establece el anteproyecto no significa su independencia. Cada tres

 

legislaturas coincidiría la elección de la dirección de IB3 con la investidura de un

 

Gobierno. Bastaría que el periodo de gestión fuera de 4 años, alternativos a las

 

elecciones autonómicas.

 

b) Encontramos, asimismo, que la ley debería desarrollar y dotar de

 

contenido la Radiotelevisión Pública de las Illes Balears, así como establecer un

 

cambio de modelo para asumir el compromiso con la sociedad balear, en los

 

siguientes puntos:

 

b-1) Dar estabilidad a las productoras de las Islas Baleares

 

mediante artículos que establezcan el porcentaje de participación y que

 

prioricen las obras y contenidos que:

 

i. Sean producidos originalmente en catalán

 

ii. Tengan un 51% de los responsables artísticos, técnicos y de

 

contenidos residentes en el territorio de las Islas Baleares

 

Además, estas obras deberán cumplir alguna de las condiciones

 

siguientes:

 

i. Ser producidas por un productor, o más, establecido en las

 

Illes Balears

ii. Tener una producción supervisada y controlada por un

 

productor, o más de uno, establecido en las Islas Baleares

 

iii. Financiar el coste total de producción mediante la

 

contribución mayoritaria de productores establecidos en las Islas

 

Balears, en supuestos de coproducción, siempre que esta

 

no esté controlada por uno o varios productores establecidos

fuera de las Islas Baleares.

 

b-2) Para que el subapartado e) del punto 1 del artículo 2 del título 1

 

del anteproyecto (difundir y promover la lengua propia) se pueda cumplir,

 

el Ente público debe comprometerse a:

 

i. Internalizar y crear un servicio lingüístico propio que

 

establezca un modelo de lengua propio correcto, adecuado y

 

coherente, no sólo para los informativos, sino para toda

 

la parrilla de programación propia o externalizada a las

 

diferentes productoras (doblajes, ficción, documentales,

 

publicidad, magazines, etc.).

 

ii. Garantizar que el servicio lingüístico no sólo sea de

 

carácter consultivo, sino que su criterio sea

 

determinante y vinculante a priori en todas las producciones.

 

iii. Posibilitar que el trabajo de este servicio lingüístico se

 

concrete en la corrección a priori de los programas y, a

 

posteriori, en un seguimiento para garantizar su

 

mejor resultado. Asimismo, el servicio deberá proveer las

 

herramientas y los recursos lingüísticos necesarios.

 

iv. Garantizar la calidad lingüística, con un modelo de lengua

 

que fijará la UIB, máxima autoridad competente en la

 

materia, en consenso con el servicio lingüístico,

 

independientemente de los cambios en la dirección del Ente.

 

v. Asegurar la estabilidad del servicio para garantizar su

 

continuidad y especialización, y abrir un concurso público para

 

cubrir las plazas.

 

b-3) Garantizar la inversión de un 5% del presupuesto para el

 

mantenimiento de la industria cinematográfica de las Islas Baleares.

 

b-4) Garantizar el doblaje a los profesionales de las Illes Balears para

 

que se utilice la lengua propia del territorio.

 

b-5) Referente al artículo 35 de régimen de personal del anteproyecto

 

de ley del EPRTVIB:

i. Concretar que todo el personal necesario para

 

desarrollar los Servicios Informativos y la continuidad de

 

el Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears y de las

 

empresas filiales prestadoras sea contratado directamente

 

por el Ente o las empresas filiales prestadoras.

 

ii. Contratar el personal del Ente Público de Radiotelevisión de

 

las Illes Balears y de las empresas filiales prestadoras con

 

carácter fijo sólo se debe poder hacer a través de las

 

pruebas de admisión que establezcan, con la autorización del

 

Consejo de Gobierno, y respetando los principios de igualdad,

 

concurrencia, publicidad, mérito y capacidad.

iii. Pertenecer al Consejo Asesor de Contenidos y de

 

Programación no debe generar ningún derecho de carácter

 

laboral.

 

b-6) Se debería añadir un artículo respecto a los comités de empresa:

 

i. Constituir los comités de empresa correspondientes a las

 

varias empresas filiales, de acuerdo con lo establecido en la

 

legislación laboral.

 

ii. Crear un comité entre empresas a propuesta de los comités

 

de empresa.

 

b-7) Se debe garantizar la presencia de centros territoriales del EPRTVIB a

 

Menorca, Ibiza y Formentera "para el proceso de normalización de la lengua

 

catalana y la cultura propia, así como una ayuda inestimable en la construcción

 

de la conciencia colectiva y el sentimiento de pertenencia a la colectividad "

 

Documento elaborado por los abajo firmantes,

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.

Els comentaris són moderats per evitar spam. Això pot fer que el teu escrit tardi un poc en ser visible.

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS